Περιβαλλοντική Πολιτική

Στο πλαίσιο καθιέρωσης και διασφάλισης της εφαρμογής του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015 το οποίο συνάδει με το σκοπό και το πλαίσιο λειτουργίας του οργανισμού συμπεριλαμβανομένων της φύσης, του εύρους και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών μας:

  • Δεσμευόμαστε για την προστασία του περιβάλλοντος στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας (π.χ. ανακύκλωση, χρήση ανακυκλώσιμων υλικών, συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού, αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τη λειτουργία του εξοπλισμού παρακολούθησης έργων & δραστηριοτήτων)
  • Συμμορφωνόμαστε με όλες τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις
  • Θέτουμε σε ετήσια βάση περιβαλλοντικούς στόχους
  • Λαμβάνουμε υπόψη την τήρηση των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης
  • Εφαρμόζουμε ταχείες διαδικασίες επικοινωνίας και αντίδρασης σε περίπτωση περιβαλλοντικού ατυχήματος ώστε να περιοριστούν τυχόν συνέπειες
  • Εξασφαλίζουμε τη διαθεσιμότητα σε πόρους (ανθρώπινο δυναμικό, οικονομική επάρκεια κλπ) για την επίτευξη των στόχων με απώτερο σκοπό τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής μας απόδοσης.
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Start typing to see posts you are looking for.
ΕΣΠΑ Banner